XXX porn Mobil Porn Teen Porn porn film Porn tube XnXX mature porn

Grafická komunikácia v technike

Cieľom prezentácie Grafická komunikácia v technike je prehľadným spôsobom naučiť žiakov zobrazovať jednoduché geometrické telesá podľa pravidiel technického kreslenia, vytvárať jednoduché technické výkresy, vedieť čítať technickú dokumentáciu.

 V úvode tematického celku je potrebné vzbudiť pozornosť a  záujem žiakov  o daný tematický celok. Bez motivácie a vzbudenia záujmu nedosiahneme u žiakov stanovený cieľ, nakoľko technické kreslenie ( technické zobrazovanie) žiakom pripomína geometriu, ktorá patrí medzi najneobľúbenejšie odbory matematiky.

Motivačným rozhovorom alebo diskusiou je potrebné poukázať na fakt, že už v dávnych dobách ľudia vyjadrovali svoje myšlienky, plány a túžby práve graficky. To bola prvá komunikácia medzi ľuďmi a jediný spôsob ako odovzdávať svoje skúsenosti. Aj v súčasnosti deti predškolského veku často nemajú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby vyjadrili svoje túžby, pocity a predstavy. A práve preto deti radi kreslia, kresbou povedia to, čo by inak nevedeli vyjadriť (deti vianočné darčeky väčšinou kreslia).

 Celý tematický celok má byť vyučovaný spôsobom, že niečo objavujú žiaci. Maximálne 10 minút teórie, 20 minút samostatnej práce (jednotlivci, dvojice alebo skupiny). Zvyšný čas je určený na hodnotenie tvorby žiakov alebo prípadné preopakovanie nových informácii.

Tento tematický celok je možné vyučovať formou didaktickej hry na detektívov. Žiaci zo stavebnice (Lego) postavia jednoduché stavby. Takto získame niekoľko domov v imaginárnom mestečku.  Na kartón môžu narysovať ulice a vystavať malé mestečko. Jeden spôsob grafickej komunikácie sú dopravné značky. Žiaci označia jednotlivé ulice. Takýmto spôsobom môžu pridať do mesta piktogramy (WC, reštaurácia a pod.), označiť stavenisko, únikové východy.

Celé mesto je príprava na osvojenie si názorného zobrazovania v technike.  Na vysvetlenie premietania na jednu priemetňu (kolmý priemet telies) je vhodné navodiť situáciu o prevoze pacienta vrtuľníkom do nemocnice (vyhotoviť nový piktogram – nemocnica, miesto na pristávanie). Letec hľadá budovu podľa kolmého priemetu. Je na učiteľovi, koľko úloh žiakom vymyslí. Môže dať za úlohu nakresliť mapu mesta (kolmé priemety budov).

Pri kolmom zobrazovaní telies  na tri priemetne opäť využijeme vytvorené mestečko. V novinách sa objaví správa, že kto prvý nájde ukrytý fotoaparát v jednej z budov, ten ho získa. Táto úloha, by však v malom meste bola veľmi ľahká, lebo podľa fotografie, by všetci vedeli, v ktorom dome je výhra ukrytá. Preto redaktori uverejnili len obrysy budovy z prednej strany, zľava a zhora.  Na základe týchto troch obrysov, majú žiaci určiť, v ktorej budove je fotoaparát.

Ak majú žiaci dostatočne osvojené zobrazovanie na tri priemetne, môžu v skupinách vytvoriť vlastné priemety pre ostatných spolužiakov.

Na jednotlivých priemetoch sa môžu žiaci učiť zobrazovať hrúbku čiar, druhy čiar a čítať technickú dokumentáciu (pozri prezentáciu). Na budovách sa dá ľahko vysvetli význam označovania neviditeľných hrán (podchod, átrium v budove prekryté strechou a pod.)


 Súčasťou materiálu sú Pracovné listy Komunikácia v technike k tematickému celku, ktoré obsahujú úlohy zamerané na rozvoj grafických zručností, odhadu rozmerov, orientácie na ploche a v priestore, názorné zobrazovanie základných geometrických telies a kótovanie. Pracovné listy sú vhodné na prácu počas vyučovacej hodiny, na domáce zadanie alebo môžu poslúžiť pedagógovi na vypracovanie vlastných pracovných listov pre žiakov.

 Pracovné listy obsahujú aj úlohy, ktoré učiteľ môže vynechať, nakoľko súvisia len s rozširujúcim učivom, ktoré nie je potrebné žiakov naučiť (STN, ISO, rezy a podobne), ale môžu byť potrebné pri otázkach žiakov.

Pracovné listy Komunikácia v technike slúžia na prácu so žiakmi. Návod k pracovným listom je v každom liste zvlášť. Odporúčame pracovné listy použiť priamo na hodinách.


Súbor Didaktický test Komunikácia v technike obsahuje testové otázky na preverenie teoretických vemomostí z tematického celku Grafická komunikácia v technike.


Pre nácvik zobrazovania základných geomterických telies je súbor technických výkresov a zobrazení týchto telies v 3D.Súbor Hranol 3D obsahuje základné geometrické hranaté telesá. Súbor Valec 3D obsahuje telesá valcovitého tvaru. Súbor Kužel 3D obsahuje telesá kuželovitého tvaru.

Na spustenie súboru s 3D zobrazeniami je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader.

© 2016 Juraj Sitáš - niektoré práva vyhradené